Zákaznická podpora:+420 732 769 291info@monilu.cz

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti

MoniLu s.r.o.

se sídlem Do Zámostí 920/100, Černice, 326 00 Plzeň

identifikační číslo: 05866880

DIČ: CZ05866880

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34199

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.monilu.cz (dále jako „Prodávající“)

1.       ZÁRUKA ZA JAKOST

1.1.       Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

1.1.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.1.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.1.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.1.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.1.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.2.       Zákazník je povinen při osobním převzetí od Prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalu.

1.3.       Zákazník je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškození obalů.

2.       ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1.       Práva Zákazníka z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2.       Zákazník reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Zákazník zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Zákazník předem informuje Prodávajícího o reklamaci telefonicky či e-mailem.

2.3.       Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího na adrese MoniLu s.r.o., Plzeňská 122/20, Beroun, 26601.

2.4.       Je vhodné, aby Zákazník při reklamaci doložil datum koupě daného zboží, a to zejména doložením příslušného daňového dokladu – faktury, či jiným dokumentem prokazujícím koupi zboží, a přiložil popis vady a navrhl způsob vyřízení reklamace.

2.5.       Zákazník nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3.       LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1.       Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží Zákazníkem.

3.2.       Záruční lhůta činí pro nové spotřební zboží 24 měsíců, není-li na webovém rozhraní Prodávajícího, faktuře či jiném dokumentu přiloženém u zboží uvedena jiná záruční doba.

3.3.       Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl Prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady.

3.4.        Reklamuje-li Zákazník zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a Zákazník jej nemůže užívat.

3.5.       Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude Zákazník informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Zákazník není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.6.       Pokud Zákazník zvolí právo, které nemůže být z objektivních důvodů přiznáno, bude ho Prodávající neprodleně kontaktovat a Zákazník je oprávněn zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

3.7.       Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

3.8.       V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

4.       VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

4.1.       Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1.     Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.

4.1.2.     Vada je způsobena Zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Zákazníka či mechanickým poškozením zboží.

4.1.3.     Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

4.1.4.     Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím.

4.1.5.     Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

4.1.6.     Vada vznikla provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.

4.1.7.     Vada vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je Prodávajícím určeno.

4.1.8.     Vady vzniklé poškozením v důsledku vyšší moci.

4.2.       Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost barev zboží ve skutečnosti a na webovém rozhraní obchodu. Dále se za vadu zboží nepovažuje odchylka kolem 1cm od uváděných rozměrů produktu, jak uvedeno v sekci: „Výběr velikosti“  V případě, že Zákazník není spokojen s dodaným zbožím, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Obchodních podmínek.

4.3.       V případě objednání zboží v sekci „Zákázková výroba“ se za vady nepovažují drobné odchylky od zadání v objednávce, jakými jsou například navazování vzoru.

4.4.       V případě objednání zboží ze Zákazníkem dodaného materiálu Prodávající nenese odpovědnost za možné vady na materiálu, který je nevhodný a Zákazník na jeho použití přesto výslovně trval.

Tento Reklamační řád je platný v uvedeném znění s účinností od 18.12.2017. Poslední úprava proběhla 1.11.2019

English Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.