Zákaznická podpora:+420 732 769 291info@monilu.cz

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

MoniLu s.r.o.

se sídlem Do Zámostí 920/100, Černice, 326 00 Plzeň

identifikační číslo: 05866880

DIČ: CZ05866880

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34199

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.monilu.cz

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti MoniLu s.r.o., se sídlem Do Zámostí 920/100, Černice, 32600 Plzeň, identifikační číslo: 05866880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34199, zabývající se především prodejem hotových a zakázkově šitých dětských nosítek, (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě:

a) kupní smlouvy v případě prodeje hotových nosítek v sekci e-shop

b) kupní smlouvy v případě zhotovení nosítka na míru

(dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím resp. zhotovitelem a kupujícím resp. objednatelem (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.monilu.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3.       Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Na základě registrace Zákazníka provedené na Webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.4.       Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6.       Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

3.4.2.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4.4. v případě objednání zakázkové výroby je zákazník povinen uvést co nejpodrobněji své požadavky do kolonek k tomu určených, pozdější změna je možná pouze po předchozí elektronické či telefonické dohodě s Prodejcem. Zákazník je povinen o dohodnuté změně informovat Prodejce na adresu elektronické pošty Prodejce. Prodejce je oprávněn tuto změnu nepřijmout.

3.5.       Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Potvrzení o obdržení Objednávky je zasíláno automaticky.

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, možné nejasnosti v zakázkové výrobě) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nedojde-li k dodatečnému potvrzení Objednávky ze strany Zákazníka, je Prodávající oprávněn Objednávku odmítnout. 

3.7.       Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací) ze strany Prodávajícího, jež je Prodávajícím zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.

3.8.       Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může Zákazník uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 •  v hotovosti na adrese: Plzeňská 122/20, Beroun (předchozí telefonická domluva nutná)
 •  bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2101184928/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „Účet prodávajícího“);
 •  elektronicky (kartou, on-line bankovním převodem) přes platební bránu

4.2.       Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.       Prodávající nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.       V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do:

a)      5 dnů od uzavření Smlouvy v případě zvolení platby bankovním převodem

b)      ihned v případě použití on-line platební brány 

Více informací o platebních podmínkách naleznete v sekci „Doprava a platba

4.5.       V případě bezhotovostní platby převodem je Zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.6.       Procentuální slevy u standardních slevových akcí jsou uváděny z nejnižší prodejní ceny výrobku za posledních 30 dnů. Výjimku tvoří (nejsou zahrnuty) speciální cílené, časově limitované (hodinové) akce typu "MoniLu Happy Hour".

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a odeslání zboží Zákazníkovi/vyzvednutí zboží zákazníkem a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

5.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.       Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od Smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit (viz 5.8), má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu MoniLu s.r.o., Plzeńská 122/20, Beroun, 26601 nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@monilu.cz.

5.3.       V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Zákazníkem Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.       V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

5.6.       V případech, kdy má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Zákazníkem. V takovém případě vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.        Na nákup v akci s objemovou slevou se nevztahuje možnost částečného vrácení zboží do 14ti dnů. Pro ostoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek je v tomto případě třeba vrátit kompletní objednávku, tzn. všechny objednané produkty v rámci získané objemové slevy. Neplatí pro standardní objemové slevy velkoobchodních partnerů.

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.       Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.

6.3.       V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.       Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

6.5.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6.       Cena dopravy Česká republika

–        Kurýrní služba GLS 100,- CZK

-         Osobní odběr Beroun 0,-CZK

6.7.       Cena dopravy Slovenská republika

–        Kurýrní služba GLS 100,- CZK

 

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.       Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

7.2.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Prodávajícího na adrese Plzeňská 122/20, Beroun, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

7.6.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

7.7.       V případě výroby z vlastního šátku Zákazníka se na vady materiálu/ dodaného šátku nevztahuje záruka. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit případný nevhodný zaslaný materiál a účtovat s tím související administrativní úkony.

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.       Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@monilu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající na elektronickou adresu Zákazníka.

8.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.       Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu a za podmínek upravených Kupní smlouvou, ve znění obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“) a v souladu s platnými zákony. Správcem osobních údajů v rozsahu tohoto článku podmínek je Prodávající, protože Prodávající určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Prodávající se zavazuje informovat Zákazníka o jakýchkoliv změnách týkajících se zpracování osobních údajů prostřednictvím webových stránek www.monilu.cz

9.2.      Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

9.3.      Prodávající je oprávněn na základě právního titulu (oprávněný zájem plnění kupní smlouvy) od Zákazníka získávat a zpracovávat údaje Zákazníka, kterými jsou jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, údaje o odebíraném zboží a službách, platební historii a údaje o kontaktech se Zákazníkčm  pro účely:

 • objednávek, uzavření a plnění Smlouvy, její změny nebo ukončení;
 • dodržení právní povinnosti správce,
 • fakturace, příjem a evidence plateb a evidence pohledávek,
 • vypracování seznamu Zákazníků,
 • správy údajů týkajících se Zákazníků nebo získaných od Zákazníků,
 • zpracování dotazů Zákazníka,
 • vyřizování reklamací a jiných podaní Zákazníka,
 • boje proti podvodům a neplatičům, prověřování bonity,
 • průzkumu trhu,
 • potřeb (přímého) marketingu,
 • prezentace dalších služeb nebo produktů Zákazníkovi,
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů správce.

Zákazník také souhlasí se zpracováním data svého narození, jména dítěte a data narození, pokud tyto nepovinné údaje Prodávajícímu poskytl.

9.4.   Zákazník přitom bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez ohledu na uvedené Zákazník bere zároveň na vědomí, že neposkytnutím osobních údajů v rozsahu vyžadovaném při objednávce zboží a služeb není možné uzavřít kupní smlouvu. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.   Prodávající je na základě souhlasu Zákazníka oprávněn zpracovávat v nezbytném rozsahu jeho osobní údaje pro účely nabízení služeb a produktů Prodávajícího, šíření dalších obchodních sdělení a na marketingové účely.  Za tímto účelem může Prodávající využívat i tzv. cookies (malé soubory, které se ukládají v počítači Zákazníka) při návštěvě webových stránek Prodávajícího, jestliže Zákazník způsobem uvedeným na webové stránce prohlásí, že proti tomu nemá námitek. Pro použití tzv. funkčních nebo technických cookies (např. pro zapamatování učiněných objednávek atd.) není souhlas nutný.

9.6.      Informace o zpracování osobních údajů, zejména o právních titulech pro zpracování, účelech a způsobech zpracování, jakož i o právech Zákazníka (subjektu údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů, naleznete na Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.    Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Zákazníka.

10.2.    Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3.    Recenze uváděné na stránkách e-shopu jsou výhradně od skutečných zákazníků, kteří výrobky MoniLu zakoupili a používají je.

11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.    Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu Zákazníka.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3.    Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.    Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: MoniLu s.r.o., Plzeňská 122/20, Beroun, 26601, adresa elektronické pošty info@monilu.cz, telefon +420 732 769 291.

Tyto obchodní podmínky jsou platné v uvedeném znění s účinností od 25.5.2018. Poslední úprava proběhla 23.1.2023.

English Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.